layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

EkoPlatnik01 trucizny02 banner zielone03 ekoportal 16004 p o srod baner

05 p g odp baner 06 baner prognoza 07 wojew dzki program usuwania azbestu projekt prognoza08 lasy panstwowe krosno

Newsletter

captcha 

Logowanie

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

 
Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r.  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - ( Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 z późn. zm.).

Przepisy ustawy stosuje się do:
  • pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju;
  • pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;
  • odpadów powstałych z pojazdów.
Przepisów ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych.

Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu. Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, zwaną dalej "siecią", obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu, położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu. Wprowadzający pojazd może zapewnić sieć na podstawie umów  z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1.000 pojazdów w roku kalendarzowym, może nie zapewniać sieci. Wprowadzający pojazd, który nie zapewnia sieci, oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu, są obowiązani do wniesienia, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr konta  65  1130  1062 0000 0109  9520 0014)  opłaty w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu, o których mowa w art. 66 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W przypadku, gdy wprowadzający pojazd, który nie zapewnia sieci, dokonał zbycia pojazdu, obowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu dowód wpłaty. Wprowadzający pojazd, który jest obowiązany do zapewnienia sieci lub który złożył oświadczenie i nie spełnia tego obowiązku, jest obowiązany do naliczenia i wpłacenia na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  opłaty za brak sieci. Powyższą opłatę, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za brak sieci i liczby pojazdów wprowadzonych w danym roku na terytorium kraju przez wprowadzającego pojazd oraz ilorazu liczby dni w roku, w których nie zapewniono sieci i liczby dni w danym roku. Stawka opłaty za brak sieci wynosi 500 zł za pojazd.
 
Wprowadzający pojazd jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego. Opłata za brak sieci jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr konta 38 1130 1062 0000 0109 9520 0015)  do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;
  • dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia  o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu.
 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
 
  1)  pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  2)  pojazd wycofany z eksploatacji:
          a) jest kompletny,
          b) nie zawiera innych odpadów, które nie pochodzą z danego pojazdu.
 
Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza niż 90 % masy pojazdu. Listę istotnych elementów pojazdu ogłoszono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 (Dz. U. Nr 116, poz. 973). W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji w.w. opłata, nie może przekraczać wysokości 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu nie pobiera opłaty, przy przyjmowaniu niekompletnych pojazdów Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 
Opracowała: Anna Panek-Kisała - główny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Środowiska, Oddziale ochrony środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.