layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

EkoPlatnik01 trucizny02 banner zielone03 ekoportal 16004 p o srod baner

05 p g odp baner 06 baner prognoza 07 wojew dzki program usuwania azbestu projekt prognoza08 lasy panstwowe krosno

Newsletter

captcha 

Logowanie

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 z późn. zm. ).
     
Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym  i elektronicznym. Za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy.
Wprowadzającym sprzęt jest przedsiębiorca, który:
  • produkuje i sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt,
  • sprzedaje pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
  • prowadzi działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu. 
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany, z dniem wejścia w życie ustawy, do zorganizowania i sfinansowania odbierania od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu. Zaś podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do selektywnego odbierania tych odpadów. Zbierający zużyty sprzęt jest zobowiązany do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, czyli od użytkowników indywidualnych. 
 
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że realizacja przez sprzedawców detalicznych i hurtowych powyższego obowiązku nie będzie związana z koniecznością uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. Podstawę prawną zwolnienia z obowiązku uzyskania powyższego zezwolenia stanowi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154). Zgodnie z tym rozporządzeniem zbieranie odpadów wskazanych w załączniku (w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż produktów, z których powstają te rodzaje odpadów, nie wymaga uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia. Zwolnienie dotyczy również transportu odpadów wymienionych w załączniku do rozporządzenia do placówek handlowych i z placówek handlowych do następnego posiadacza prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów. 
Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany dołączyć do tego sprzętu informację dotyczącą: 

1) zakazu umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy, 
2) potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie,  3) masy sprzętu.

Ponadto wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany informować o systemie zbierania zużytego sprzętu oraz roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. 
 
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia następujących poziomów:

1)  dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych 
w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu;
2)  dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu;
3)  dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu;
4)  dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.
2. Do masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi wlicza się:
1)  masę zużytego sprzętu przekazanego do ponownego użycia;
2)  masę części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia.
3. Przez masę zużytego sprzętu, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć masę zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru. 

Wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego:
1)  poziomu odzysku,
2)  poziomu recyklingu

- dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy.

Wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego są obowiązani do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania, zawierającego odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej, do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się.
 
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

opracowała: Anna Panek-Kisała - gówny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Środowiska, Oddziale ochrony środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.