layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Podział kompetencji organów ochrony środowiska ustalających warunki korzystania ze środowiska

podzial kompetencjiZgodnie z art. 376 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska dol(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) organami ochrony środowiska są:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • starosta
 • sejmik województwa
 • marszałek województwa
 • wojewoda
 • minister właściwy do spraw środowiska
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska
 • Inspekcja Ochrony Środowiska działająca na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Podstawowy podział kompetencji marszałka, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, starostów i organów gmin wg właściwości rzeczowej w zakresie ochrony środowiska ustalony został w trybie art. 378 w/w ustawy – Prawo ochrony środowiska:

1. Starosta jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach związanych z ustalaniem warunków korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1-3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

3. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dol(Dz. U. Nr 199 poz. 1227); 
b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji (...), realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt a).

4. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:

 • wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1 POŚ
 • przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150 POŚ
 • przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 POŚ

Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące kompetencji reglamentujących sposób korzystania ze środowiska, zawarte w innych ustawach. 

Szczegółowy podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ustala § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dol(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). 

Dla ułatwienia prawidłowego sporządzania wniosków dotyczących spraw z zakresu ochrony środowiska, pozostających w kompetencji marszałka, stworzony został poradnik klienta, zawierający karty informacyjne, dotyczące poszczególnych spraw m.in. z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, geologii, pozwoleń zintegrowanych.