layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

EkoPlatnik01 trucizny02 banner zielone03 ekoportal 16004 p o srod baner

05 p g odp baner 06 baner prognoza 07 wojew dzki program usuwania azbestu projekt prognoza08 lasy panstwowe krosno

Newsletter

captcha 

Logowanie

System roczny

Wykaz dotyczący zakresu korzystania ze środowiska obowiązujący od 2013 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014, poz. 274) - pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 r.  określa Obwieszczenie  Ministra Środowiska  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski  z 25 lipca  2016 poz.718) – pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 r.  określa Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 16 listopada 2015 poz.1875) – pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 nr 0, poz.790) - pobierz
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu (w wykazie zbiorczym) - Dz. U. z 2014 poz. 419 - pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013 nr 0, poz. 729) - pobierz
  • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012 nr 0, poz.766) - pobierz
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty  za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku i wnosi ją bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego  ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

UWAGA: ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU PRZEDKŁADANIA WYKAZÓW,
W PRZYPADKU GDY ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY
NIE PRZEKRACZA 100 ZŁ. ZA KAŻDY RODZAJ KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie wykazów i informacji dotyczy roku 2016, ale nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

UWAGA! ZMIANA RACHUNKU REDYSTRYBUCYJNEGO

Rachunek Redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
od dnia 21 marca  2016 r. rachunek prowadzony jest w Banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP SA) w Rzeszowie
nr rachunku:

94 1020 4391 0000 6802 0159 0900

 

Uwaga! - Na przelewie należy podać nazwę i regon płatnika, którego roku wpłata dotyczy oraz jakiego zakresu korzystania ze środowiska dotyczy z wyodrębnieniem kwot dla każdego z nich, w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. z 2012 roku, poz. 1342) wprowadziła ważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. została dokonana zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU ROCZNEGO:

Podmiot korzystający ze środowiska w terminie do 31 marca kolejnego roku, przedkłada marszałkowi województwa, wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 POŚ wykorzystane do ustalenia wysokości opłat (z zastrzeżeniem: podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w art 287 ust. 1 pkt 5 tj. za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl, do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego).

UWAGA

Zniesiony został również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.

 

Zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, jeżeli naliczona opłata za korzystanie ze środowiska za dany komponent nie przekracza 800zł rocznie, podmiot jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty, ale nie jest zwolniony z obowiązku przedstawienia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.


Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

  • nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
  •  zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie ustaleń własnych lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:

  1. pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
  2. innych danych technicznych i technologicznych.

opracował:  Robert Gnatek - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

WAŻNE!

W związku z wprowadzeniem nowego obowiązku w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska (ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.) informujemy, iż do końca lutego każdego roku ww. podmiot jest zobowiązany do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i przesłania go do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Szczegóły na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/

Informacje na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.