Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (DZ.U. z 2012 roku, poz. 1342) wprowadziła ważne zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska tj. z dniem 1 stycznia 2013 r. została dokonana zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny. W związku z powyższym: 

 • ostatnim okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w starym systemie półrocznym jest II  półroczne 2012 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upłynął z dniem 31 stycznia 2013 r.) 
 • pierwszym okresem rozliczania się podmiotu korzystającego ze środowiska w nowym systemie rocznym, jest  rok 2013 r. (gdzie obowiązek złożenia wykazu i uiszczenia wynikającej z niego opłaty upływa z dniem 31 marca 2014 r.)

Szczegółowe informacje na temat ponoszenia opłat w starym i nowym systemie zamieszczono w odrębnych blokach informacyjnych, dostępnych na stronach: 

       Opłaty za korzystanie ze środowiska są jednym z instrumentów finansowych ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) - dolpobierz, ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, w myśl zasady "zanieczyszczający płaci" - opłaty te ponoszą wszyscy, którzy korzystają ze środowiska, poprzez

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych;
 • składowanie odpadów.

Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
 • osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, np.
  - w rolnictwie - ogrzewanie szklarni kotłownia na węgiel kamienny o łącznej nominalnej mocy powyżej 5 MW;
  - w rolnictwie - pobór wody podziemnej do nawadniania gruntów lub upraw za pomocą deszczowni;
  - pobór wody podziemnej lub powierzchniowej na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ilości większej niż 5m3/dobę;
  - wprowadzanie ścieków z gospodarstwa domowego lub rolnego do wód lub do ziemi w ilości większej niz 5m3/dobę;
 • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, itp.)

adres składania ewidencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów
z dopiskiem
Departament Ochrony Środowiska
 
Uwaga! - Wykazy winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz (podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - przez osoby upoważnione zgodnie z wpisem bądź posiadające pełnomocnictwo podpisane przez taką osobę - dolpobierz;
Uwaga! - W wypadku gdy podmiot nie korzystał ze środowiska w danym okresie zobowiązany jest przesłać na w/w adres oświadczenie o braku korzystania ze środowiska - dolpobierz
 
Z dniem 11 września 2013 r. sprawy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska prowadzone są w 
DEPARTAMENCIE OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE, 35-010 RZESZÓW, AL. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO 4, IV PIĘTRO
 zgodnie z podziałem terytorialnym
 
Powiat:
 • Bieszczadzki, Brzozowski, Leski, Lubaczowski, Niżański, Ropczycko-Sędziszowski, Strzyżowski nr. tel. 17 860 67 13
 • Dębicki, Mielecki, Rzeszowski nr. tel. 17 860 67 17 oraz 17 860 67 18
 • Jarosławski, Rzeszowski, Kolbuszowski nr. tel. 17 860 67 17
 • Jasielski, Rzeszowski nr. tel. 17 860 67 19
 • Krośnieński, Leżajski, Przemyski, Przeworski nr. tel. 17 860 67 15
 • Łańcucki, Rzeszowski nr. tel 17 747 63 37
 • Sanocki, Stalowowolski, Tarnobrzeski oraz podmioty pozostałe nr. tel. 17 860 67 14
 
Szczegółowy podział  - dol pobierz
 
opracował:  Robert Gnatek - kierownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Załączniki:
Pobierz plik (pracownicy-2015-02-02.pdf)Szczegółowy podział pracowników[ ]190 kB