layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

listopad 2017
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

 

EkoPlatnik01 trucizny02 banner zielone03 ekoportal 16004 p o srod baner

05 p g odp baner 06 baner prognoza 07 wojew dzki program usuwania azbestu projekt prognoza08 lasy panstwowe krosno

Newsletter

captcha 

Logowanie

Podział kompetencji organów ochrony środowiska ustalających warunki korzystania ze środowiska

podzial kompetencjiZgodnie z art. 376 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska dol(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) organami ochrony środowiska są:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • starosta
 • sejmik województwa
 • marszałek województwa
 • wojewoda
 • minister właściwy do spraw środowiska
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska
 • Inspekcja Ochrony Środowiska działająca na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Podstawowy podział kompetencji marszałka, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, starostów i organów gmin wg właściwości rzeczowej w zakresie ochrony środowiska ustalony został w trybie art. 378 w/w ustawy – Prawo ochrony środowiska:

1. Starosta jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach związanych z ustalaniem warunków korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1-3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

3. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dol(Dz. U. Nr 199 poz. 1227); 
b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji (...), realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt a).

4. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:

 • wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1 POŚ
 • przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150 POŚ
 • przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 POŚ

Istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące kompetencji reglamentujących sposób korzystania ze środowiska, zawarte w innych ustawach. 

Szczegółowy podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ustala § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dol(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). 

Dla ułatwienia prawidłowego sporządzania wniosków dotyczących spraw z zakresu ochrony środowiska, pozostających w kompetencji marszałka, stworzony został poradnik klienta, zawierający karty informacyjne, dotyczące poszczególnych spraw m.in. z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, geologii, pozwoleń zintegrowanych.