Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego

Został opracowany w oparciu o szanse rozwojowe zawarte w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006” oraz „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego” i uchwalony na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 29 września 2003 roku.

Najważniejsze cele "Programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego" to:

  • podniesienie konkurencyjności województwa
  • efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania
  • tworzenie warunków do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju
Wpisuje się w Politykę ekologiczną państwa, co oznacza, że realizowane bfot. Bolesław Wąsaczędą zadania związane z utrzymaniem i zwiększeniem:
  • trwałości i odnawialności procesów ekologicznych
  • stabilności ekosystemów
  • ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt
  • ochrony powietrza, wód jak również  powierzchni ziemi i gleb
Jest dokumentem wieloletnim określającym działania krótkoterminowe (lata  2003-2006) oraz długoterminowe (lata 2007-2014) (dolpobierz)

Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego w latach 2007 - 2008 (dolpobierz)
dolZałącznik Nr 1. Realizacja przedsięwzięć dotyczących minimalizowania skutków osuwisk w latach 2007-2008 wg. powiatów
dolZałącznik Nr 2. Realizacja instalacji odnawialnych źródeł energii w latach 2007-2008 wg. powiatów
dolZałącznik Nr 3. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków EFRR (SPO WKP) - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 4. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków Funduszu Spójności - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 5. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków EOG/NMF - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 6. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2007 - 2008 w woj. podkarpackim ze środków własnych NFOŚiGW - stan na 5.05.2009r.
dolZałącznik Nr 7. Projekty z zakresu Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP
dolZałącznik nr 8. Projekty z zakresu ochrony środowiska, które uzyskały dofinansowanie w ramach ZPORR 
 
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego w latach 2009 - 2010 (dolpobierz)
dolZałącznik Nr 1. Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii na terenie województwa podkarpackiego w latach 2009 – 2010
dolZałącznik nr 2. Realizacja wybranych działao priorytetowych określonych w Programie ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego
dolZałącznik Nr 3. Realizacja przedsięwzięd dotyczących minimalizowania skutków osuwisk w latach 2009-2010 wg powiatów i danych Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego (RPO WP – Działanie 4.4.)
dolZałącznik nr 4. Wykaz projektów finansowanych przez RPO WP na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4 – wykaz sporządzony przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
dolZałącznik nr 5. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 2009 – 2010 – wykaz sporządzony przez WFOŚiGW w Rzeszowie
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r. 
dolZałącznik nr 6. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez NFOŚiGW w ramach PO IiŚ dla Województwa Podkarpackiego – wykaz sporządzony przez NFOŚiGW
dolZałącznik nr 7. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez NFOŚiGW ze środków krajowych dla Województwa Podkarpackiego -– wykaz sporządzony przez NFOŚiGW
 
Opracowała: Anna Panek-Kisała