layout-wrota-lipiec2014-tlo-srodowisko

środowisko.

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

styczeń 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Substancje kontrolowane

substancje kontrolowaneW myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) podmiot używający substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych oraz do przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni, wyspecjalizowanej jednostce, upoważnionej przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Środowiska jednostką upoważnioną został Instytut Chemii Przemysłowej   im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.
Ewidencja, o której mowa, obejmuje w szczególności:
 • rodzaj substancji kontrolowanej oraz jej nazwę chemiczną i handlową
 • ilość używanej substancji kontrolowanej w poszczególnych miesiącach
 • źródło pochodzenia substancji kontrolowanej
 • sposób używania substancji kontrolowanej
Osoba wykonująca czynności polegające na obsłudze technicznej i naprawie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, gaśniczych lub innych urządzeń zawierających substancje kontrolowane, jest obowiązana do ich oznakowania.
 
Użytkownik urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego, będącego substancją kontrolowaną, jest obowiązany do założenia dla każdego z nich karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji, zwanej dalej „kartą urządzenia”, zawierającej:
 • nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania, a także adres użytkownika urządzenia lub instalacji
 • rodzaj urządzenia lub instalacji
 • rodzaj i ilość substancji kontrolowanej zawartej w urządzeniu lub instalacji
 • datę ostatniej obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji
 • dane osoby dokonującej obsługi technicznej i naprawy urządzenia lub instalacji
Kartę urządzenia mogą zakładać osoby posiadające świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych, zwane dalej „świadectwem kwalifikacji”.

Zakazuje się składowania:
 • urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych lub gaśniczych, zawierających substancje kontrolowane i będących odpadami
 • wszelkich urządzeń będących odpadami, zawierających substancje kontrolowane jako rozpuszczalniki
 • odpadów zawierających substancje kontrolowane, wytworzonych w procesie demontażu tych urządzeń
Podmiot prowadzący składowisko odpadów jest obowiązany odmówić przyjęcia na składowisko tych odpadów.
Podmiot wytwarzający odpady zawierające substancje kontrolowane lub podmiot przyjmujący te odpady są obowiązane do postępowania z tymi odpadami w sposób zapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska.
 
Osoby wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność, dla której przepisy ustawy przewidują wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji i posiadające kwalifikacje zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą wykonywać tę działalność bez wymaganego świadectwa kwalifikacji do dnia 31 grudnia 2005 r.
Użytkownik urządzenia lub instalacji wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2002 r., może użytkować urządzenie lub instalację bez wymaganego niniejszą ustawą oznakowania przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 
Użytkownik urządzenia lub instalacji, zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych, może użytkować urządzenie lub instalację bez karty urządzenia przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 
Świadectwo kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki:
 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku
 • ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej „kursem początkowym”
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez uprawniony podmiot
Świadectwo kwalifikacji wydaje podmiot organizujący egzamin. Jest ono ważne przez okres 5 lat od dnia jego wydania. Ważność świadectwa kwalifikacji może być przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy. Przedłużenia ważności świadectwa kwalifikacji dokonuje podmiot organizujący egzamin na wniosek osoby zainteresowanej, po ukończeniu przez tę osobę kursu uzupełniającego w zakresie substancji kontrolowanych, zwanego dalej „kursem uzupełniającym” i złożeniu z wynikiem pozytywnym tego egzaminu.
 
Wymagań dotyczących ukończenia kursu początkowego, nie stosuje się do osób posiadających minimum średnie wykształcenie techniczne.
Podmiot dokonujący obrotu w sposób inny niż w związku z obsługą techniczną lub naprawą urządzenia albo instalacji, obowiązany jest do zamieszczenia informacji w prowadzonej przez siebie ewidencji substancji kontrolowanych o numerze świadectwa kwalifikacji osoby lub NIP podmiotu, który nabywa lub otrzymuje substancje kontrolowane.
 
Podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji:
 • wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji
 • chlorofluorowęglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków
 • bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych
obowiązany jest do ponoszenia z tego tytułu opłaty za substancje kontrolowane.
 
Podmiot dokonujący obrotu jest obowiązany do składania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy ta opłata.
W tym samym terminie winna być wpłacona należna opłata za substancje kontrolowane na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Rzeszów ul. Zygmuntowska 14
20 1930 1389 2700 0701 4802 0007 
 
Podmiot dokonujący obrotu, który nie ma siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do złożenia stosownego sprawozdania marszałkowi województwa mazowieckiego.
Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane został opublikowany  w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 17 poz.157)
Natomiast stawki opłat za substancje kontrolowane zostały opublikowane  w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 13, poz. 107).
Jeżeli ww. podmiot nie dokonał wpłaty opłaty za substancje kontrolowane w terminie określonym w ustawie lub wpłacił ją w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa ustala w drodze decyzji, dodatkową opłatę za substancje kontrolowane w wysokości odpowiadającej 50% niewpłaconej kwoty z tytułu opłaty za substancje kontrolowane.
 
Termin płatności opłat określonych w decyzji wynosi 14 dni od dnia,  w którym decyzja ustalająca wysokość opłat stała się ostateczna.
 
Nadzór w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, za pośrednictwem Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Opracowała: Anna Panek-Kisała - główny specjalista w Oddziale ochrony środowiska Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.